Statuten, Regelementen, Protocol

Op deze pagina vind je alle statuten en reglementen die ten grondslag liggen aan ons functioneren als vereniging

Alle belangrijke dingen inzichtelijk

Als vereniging hechten we veel waarde aan transparantie en openheid. Daarom stellen we onze statuten en reglementen graag beschikbaar voor al onze leden en andere geïnteresseerden. Hier kun je inzicht krijgen in de grondbeginselen, procedures en richtlijnen

We nodigen je van harte uit om deze documenten door te nemen en mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We streven  naar een goed begrip en naleving van onze regels en principes.

Huishoudelijk Reglement

 Artikel 1 Voorzitter

1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 38 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
3. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
4. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
5. Hij handhaaft de orde in de vergadering. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

Artikel 2 Secretaris

De secretaris archiveert de correspondentie der vereniging. Elk bestuurslid bezorgt de secretaris een kopie van elk van zijn/haar schrijven namens het bestuur. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent en archiveert. Hij houdt een presentielijst bij der aanwezige leden op vergaderingen. Ieder der aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze presentielijst te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld. Tevens houdt de secretaris alle geboorteaangiften van nestjes bij de aangesloten fokkers bij en toetst deze aan de reglementen. Zij rapporteert hierover, indien nodig, aan het bestuur

 Artikel 3 penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der contributie (en jaarlijkse bijdragen) is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die de som van € 350,- (driehonderdenvijftig euro) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kas en bankboek. Hij legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer en van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar. Op de jaarvergadering legt de penningmeester de leden een begroting over het komende verenigingsjaar voor, waarin begrepen een activiteitenbegroting.

 Artikel 4 Commissies

1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 26 van de statuten worden door het bestuur benoemd.
2. Bij een benoeming van een commissie door het bestuur wordt vooraf duidelijk aan de leden uiteengezet;
a)Doel van de commissie;
b)Taak van de commissie;
c)Duur van een commissie;
d)Verantwoordelijkheden van een commissie;
e)Hiërarchische positie van de commissie in de vereniging (advies of bindend)
3. Een commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
4. Een commissie maakt een jaarverslag ter completering van het jaarverslag van het secretariaat

Artikel 5 Fokbeleids

5.1. Adviezen tot verandering van fokregels worden gedaan door het bestuur aan de ALV, na overleg met de fokkers van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

 

5.2. Leden van de vereniging die geen fokker zijn van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden kunnen voorstel tot wijziging van het fokreglement indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal dit voorstel van wijziging overleggen met de fokkers en het voorstel, vergezeld van advies, agenderen op de ALV.

 

5.3. Een wijziging van het fokreglement wordt na goedkeuring door bestuur, de ALV en Raad van Beheer zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de leden via de website en e-mail.

 

5.4 Nestmelding: Ieder lid/fokker is verplicht om elk van zijn of haar nesten in zijn of haar eigendom door te geven aan de Raad van Beheer en de secretaris van de vereniging. De nestmelding en bijbehorende bewijsstukken dienen binnen 21 dagen na de geboorte van het nest door de fokker te worden gedaan aan de secretaris van de vereniging. Een fokker kan een verzoek om uitstel van een nestmelding indienen. Dit dient schriftelijk binnen 21 dagen na geboorte te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Er kan slechts uitstel worden verleent tot maximaal 5 weken na geboorte.
De secretaris toetst de nesten aan de reglementen, samen met een daarvoor in de ALV aangewezen lid, op juistheid. Mochten bewijsstukken die niet verplicht zijn, zoals beschreven in artikel 5.7.2 gepubliceerd op webpagina’s van een bij de FCI aangesloten Kennel Club vermeld zijn, dan moeten deze gegevens tevens vermeld op de standaard geboorte webpublicatie van de vereniging. De meegestuurde bewijsstukken worden na toetsing op juistheid vernietigd, bij onjuistheden blijven de stukken bewaard in het secretariaat archief tot na eventuele sanctionering.
De secretaris draagt er zorg voor dat na toetsing op juistheid van iedere nestmelding een ‘standaard’ geboorte webpublicatie wordt verstuurd, aan de webmaster van de vereniging.

 

5.5 Nestmelding bewijsstukken
De vereniging vraagt om de volgende bewijsstukken;

* Kopie stamboom Reu en Teef
* Kopie van het geboorteformulier van de aangifte voor de raad van beheer
* Kopie FCI-beoordeling Heupdysplasie
* Kopie van ten minste 2x Zeer Goed exterieur beoordelingen
** Kopie FCI-beoordeling Elleboogdysplasie
** Kopie Nationaal of Internationaal kampioenschap diploma bij vermelding Kampioen.
** Kopie van officieel veldwerk kwalificatie
*** Kopie gewaarmerkte DNA test op CA (Cerebrale Ataxie) of kopie van DNA test op CA (Cerebrale Ataxie) van beide (voor)ouderdieren van het individuele fokdier.

* Verplicht
** Niet verplicht – De gegevens worden alleen vermeld als bewijsstukken zijn aangeleverd
*** Verplicht voor Spinone nesten

Artikel 6 Dekbericht, Geboortebericht, VISJ Fokker vermelding op de webpagina

 6.1 Van de VISJ fokkers worden nestmelding gegevens op de webpagina “Geboortebericht” van de website van de vereniging gepubliceerd, wanneer voldaan is aan de reglementen (vfr en hr).
Standaard geboorte webpublicatie gegevens:
Het aantal reutjes en teefjes
Het aantal beschikbare pups
Naam en adresgegevens fokker (incl. mail en verwijzing naar website).
Ouders Naam, stamboomnrs. chipnrs, geboortedata, hun respectieve ouders, fokker van de ouders, HD uitslagen, ED uitslagen, CA testuitslagen (alleen Spinone), Werkkwalificaties, Eigena(ar)en.

 

6 .2 Van de fokkers worden dekmelding gegevens op de website op pagina “Dekbericht” van de vereniging gepubliceerd, wanneer voldaan is aan de reglementen (vfr en hr) zoals bedoeld onder artikel 6.1 en er een kopie van de officiële “Bevestiging ontvangst dekaangifte – Raad van Beheer” bij de bewijsvoering is toegevoegd.
Standaard dekbericht webpublicatie gegevens: Naam en adresgegevens fokker (incl. mail en website) Ouders Naam, stamboomnrs. chipnrs, verwachte geboortedata, hun respectieve ouders, fokker van de ouders, HD uitslagen, ED uitslagen, CA testuitslagen (alleen Spinone), Werkkwalificaties, Eigena(ar)en

 

6.3 Van een lid wordt automatisch een VISJ Fokker vermelding op de website van de vereniging gepubliceerd, zodra er dekmelding is gedaan die voldoet aan de reglementen (vfr en hr). Of wanneer er na de nestmelding tenminste een levende pup is geboren uit een Spinone of Bracco Italiano combinatie en waaraan voldaan is aan de reglementen (vfr en hr).
Standaard VISJ Fokkers webpublicatie gegevens:
Naam fokker
Kennel naam
URL website

 

6.4 Van leden wordt een VISJ Fokkers vermelding op de website van de vereniging verwijderd, wanneer niet wordt voldaan aan art.6.3 of wanneer zij hun lidmaatschap opzeggen of als de vereniging besluit het lidmaatschap te beëindigen

Artikel 7

Fokkers die handelen in strijd met de regels, kunnen sancties worden opgelegd, en wel de volgende:

 

Geen of incomplete nestmelding
1e keer geen nestmelding of incomplete nestmelding (binnen 21 dagen na geboorte): Voorstel tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging.

 

Overtreding VFR:
1e keer overtreding van het VFR: Voorstel tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging

 

Waarbij geldt dat:
– Bij geen of incomplete nestmelding of, welke niet voldoen aan de regelgeving, worden op de website van de vereniging vermeld als ‘niet voldoend aan de reglementen’.
-Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

Artikel 8

De contributie van alle leden dient te zijn voldaan voor 28 februari van het lopende verenigingsjaar. Het bestuur heeft het recht om een lid 1 maand na een officiële laatste aanmaning per mail, wegens wanbetaling af te voeren als lid der vereniging. De laatste aanmaning zal voor 1 februari van het betreffende jaar verzonden worden. Een afgevoerd lid kan pas weer als lid der vereniging worden toegelaten, nadat hij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.

Artikel 9

Zij, die na 31 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie. Mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen. Zij die hun lidmaatschap der vereniging wensen te beëindigen, dienen dit uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken. Heeft opzegging voor die datum niet plaatsgevonden, dan is men verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende kalenderjaar te voldoen.

Artikel 10

Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na aanmelding tenminste 14 dagen voorafgaande aan de vergadering en slechts met goedkeuring van de voorzitter. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze.

Artikel 11

Een Algemene Ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd, in welk geval artikel 37, lid 7 van de statuten niet van toepassing is.

Artikel 12

Dit huishoudelijk reglement is onverbrekelijk verbonden met de statuten der vereniging.

Artikel 13

Tot wijzigen van reglementen kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met minstens tweederde meerderheid der geldig uitgebracht stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 14

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur. In andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 15

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijden, vanwege de vereniging of haar leden georganiseerde bijeenkomsten, cursussen, evenementen van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste personen, zulks met inachtneming van normale bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Fokreglement

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging: Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

voor het ras: Bracco Italiano en Spinone Italiano

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de rassen Bracco Italiano en Spinone Italiano, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 27 januari 2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

 

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bracco Italiano en Spinone Italiano, woonachtig in Nederland.

 

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

 

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. (aangepast per 1 december 2020 – toevoeging halfbroer) Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

 

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
2.2.a Herhaalcombinaties zijn niet toegestaan wanneer de eerste worp 12 pups of meer heeft gegeven

 

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

 

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen in Nederland verrichten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

 

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

 

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS

(Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

 

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op: Heupdysplasie De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 12 maanden oud is.

4.2.1 Cerebrale Ataxie bij Spinone Italiano: Lijders en dragers zijn uitgesloten van de fokkerij. Indien beide ouderdieren CA vrij zijn, is testen van nakomelingen niet nodig, zij zijn CA vrij door afstamming. Als er met deze nakomelingen een combinatie wordt gevormd met een CA vrije reu/teef, zijn ook deze nakomelingen in principe vrij van CA.

 

4.3. : Aandoeningen:
Regels voor fokkers met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen:

4.3.1 Bij fokken met honden die, zichtbaar, aan een ernstige ziekte lijden, dan wel dat een ziekte zich pas later manifesteert, is het verboden om (opnieuw) te gaan fokken met de betreffende hond.

4.3.2 Indien een oudercombinatie wordt gevormd, is de FCI beoordeling HD/A en HD/B toegestaan in willekeurige combinatie. HD/C is slechts toegestaan, wanneer gekoppeld aan een dekpartner met beoordeling HD-A. Honden met elke andere FCI-beoordeling m.b.t. HD mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt tenzij deze beoordeling het gevolg is van een bewezen trauma.

4.3.3 Lijders en dragers van Cerebrale Ataxie bij Spinone Italiano zijn uitgesloten van de fokkerij.

4.3.4 Een hond die lijdt aan toevallen mag niet voor fokdoeleinden worden gebruikt.

4.3.5 Wanneer een hond lijdt aan primaire epilepsie zijn het lid en/of de fokker verplicht dit aan de vereniging te melden

4.3.6 Als een hond één keer een bevestigde epileptische nakomeling heeft geproduceerd, hoeft de hond niet noodzakelijkerwijs uit de fok te worden gehaald . Wel gelden bij een volgende inzet van deze hond de volgende regels: ”

* Herhaling van de combinatie die de bevestigde epilepsie gaf is niet toegestaan;

* In een volgende combinatie mogen binnen 3 generaties geen gemeenschappelijke voorouders voorkomen;

* Als de hond in een volgende combinatie opnieuw bewezen epilepsie geeft, wordt deze hond direct uitgesloten voor de fokkerij.

4.3.7 Voor de hond waarbij binnen twee generaties bewezen epilepsie voorkomt gelden de volgende regels:

* In een combinatie met de hond mogen binnen 3 generaties geen gemeenschappelijke voorouders voorkomen;

* Als de hond in een combinatie opnieuw bewezen epilepsie geeft, is deze hond direct uitgesloten voor de fokkerij.

* Broers en zusters uit een nest waarin zich één primaire epilepsie heeft geopenbaard, mogen alleen voor de fokkerij worden ingezet, vanaf de dag dat ze de leeftijd van drie jaar hebben bereikt.

* Broers en zusters uit een nest waarin zich meer dan één primaire epilepsie heeft geopenbaard, mogen niet voor de fokkerij worden ingezet.

 

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

* Een reu of teef die volgens de rasstandaard diskwalificerende fouten heeft

5. GEDRAGSREGELS

 

5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

 

5.2 Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

 

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

 7. EXTERIEURREGELS

 

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie te hebben behaald.

Het bestuur heeft besloten, dat vanaf, 1 augustus 2022 de regel over het hebben van tenminste 2x een ZG (artikel 7.1 van het VFR) weer van kracht is.

 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUP

 

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

 

Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

 

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10 INWERKINGTREDING

 

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 27 januari 2019 en goedgekeurd door de Raad van Beheer op kynologisch gebied Nederland op 1 september 2019

 

De voorzitter, F.J.P. Krijbolder
De Secretaris, T.E. Steffens

Herplaats Reglement

1. Algemeen

 Art. 1.1. De vereniging ‘Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, verder te noemen vereniging, bemiddelt voor iedere Bracco en Spinone Italiano met een stamboom vanaf de leeftijd van 15 maanden woonachtig in Nederland, ongeacht het land van geboorte.

 

Art. 1.2. Honden waarvan geen kopie van de stamboom kan worden overlegd, worden vooraf door het bestuur beoordeeld voor bemiddeling.

 

Art. 1.3. Honden die in een asiel verblijven worden niet bemiddeld, echter wel op de website van de vereniging vermeld. De door het asiel gehanteerde regels en financiële verplichtingen dienen in acht te worden genomen.

 

Art. 1.4. Bemiddelingsaanvragen van fokkers en hun gezinsleden worden ter acceptatie door het bestuur beoordeeld.

 

Art. 1.5. Bemiddeling vindt uitsluitend plaats als de eigenaar om persoonlijke, medische en/of sociale redenen niet meer in staat is een goede en verantwoorde zorg aan de hond te geven.

 

Art. 1.6. Het bestuur van de vereniging handelt namens de vereniging en zal op basis van eigen adviezen dan wel op adviezen van ervaren hondenbezitters en/of deskundigen, bemiddelen bij het herplaatsen van de aangeboden hond.

 

Art. 1.7. De bemiddeling zal in ieder geval bestaan uit het publiceren op de website van de vereniging

2. Aanmelding

Art. 2.1. Aanmelding van een te herplaatsen hond geschiedt door de eigenaar middels een ‘Aanmelding herplaatsing Bracco of Spinone Italiano’ (zie bijlage I) samen met een kopie van de stamboom, een eigendomsbewijs (stamboom of eigenaar registratiebewijs), een kopie van alle beschreven bladzijden uit het Europees paspoort voor gezelschapsdieren en een recente foto van de betreffende hond.

 

Art. 2.2. De aanmelding wordt door het bestuur op zijn merites beoordeeld. Zij kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.

 

Art. 2.3. De beslissing van het bestuur betreffende acceptatie van aanmelding is bindend en staat niet open voor beroep.

 

Art. 2.4. De te herplaatsen hond moet in een normale goede algemene gezondheid verkeren en dient volgens het toepasbare veterinaire schema ontwormd en gevaccineerd te zijn.

 

Art. 2.5. Een veterinaire keuring en/of gedragstest kan onderdeel uitmaken van het advies van het bestuur. De kosten van deze keuringen of testen dienen door de oude eigenaar te worden voldaan.

 3. Aanvraag

 Art. 3.1. Belangstellenden voor een te herplaatsen hond dienen zich middels een ‘Aanvraag te herplaatsen Bracco of Spinone Italiano’ (zie bijlage II) aan te melden. Zij krijgen na advies van het bestuur bij voorrang de mogelijkheid een aangeboden hond te herplaatsen. Belangstellenden dienen lid te zijn of te worden van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden; zij betalen geen bemiddelingsvergoeding, tenzij er een overdracht som betaald wordt aan oude eigenaar.

 

Art. 3.2. De aanvraag wordt door het bestuur op zijn merites beoordeeld. Zij kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.

 

Art. 3.3. De beslissing van het bestuur betreffende acceptatie van de aanvraag is bindend en staat niet open voor beroep.

 4. Overdrachtskosten, proeftijd, aansprakelijkheid

Art. 4.1. De ‘afstandeigenaar’ ontvangt in principe geen vergoeding van de nieuwe eigenaar. De oude en de nieuwe eigenaar bepalen samen een eventuele overdrachtsprijs van de hond. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. De oude eigenaar is bij een overdracht som verplicht 15% hiervan af te staan aan de vereniging

 

Art. 4.2. Bij de overdracht dient een ‘Verklaring van afstand en overdracht’ (zie bijlage III) te worden getekend, ten huize van een van de bestuursleden, dan wel anders, doch uitsluitend na instemming van het bestuur.

 

Art. 4.3. De eventueel overeengekomen overdrachtsprijs dient bij het verstrijken van de proeftijd voldaan te zijn.

 

Art. 4.4. De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt in overleg minimaal vier en maximaal acht weken. Indien gedurende deze periode blijkt dat de nieuwe eigenaar de hond niet wil of kan houden dan is de oude eigenaar verplicht de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen. Is dit om redenen, geaccordeerd door het bestuur, niet mogelijk, dan wordt zo spoedig mogelijk een andere oplossing gezocht in overleg met de nieuwe eigenaar.

 

Art. 4.5. Gedurende de proeftijd behoudt de oude eigenaar de volledige aansprakelijkheid voor de te herplaatsen hond.

 

Art. 4.6. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar dienen een WA-verzekering te hebben afgesloten, waarin aansprakelijkheid voor een hond voldoende is opgenomen. Indien de hond in de jachtpraktijk is of wordt ingezet moet daarenboven een WA-jachthonden verzekering zijn afgesloten.

 

Art. 4.7. De vereniging is niet aansprakelijk voor de resultaten van de adviezen en/of het gedrag en/of de fysieke en psychische gezondheid van de te herplaatsen hond bij de nieuwe eigenaar.

5. Verplichtingen nieuwe eigenaar

Art. 5.1. De nieuwe eigenaar verplicht zich, indien hij nog geen lid is, om lid te worden van de vereniging.

 

Art. 5.2. De nieuwe eigenaar is verplicht binnen één maand na de definitieve overdracht het eigendomsbewijs op zijn naam en voor zijn kosten te doen overschrijven.

 

Art. 5.3. De nieuwe eigenaar verplicht zich om het bestuur met enige regelmaat op de hoogte te stellen van het gewenningsproces en de gezondheid van de herplaatste hond.

 

Art. 5.4. De nieuwe eigenaar kan het bestuur advies vragen hem bij het gewenningsproces en mogelijk bij het heropvoedingsproces bij te staan.

6. Bewaarneming

Art. 6.1. In uitzonderlijke omstandigheden (w.o. ziekte/overlijden eigenaar) kan een te herplaatsen hond onverwijld in bewaarneming bij de vereniging worden gesteld. Daartoe dient de eigenaar of zijn/haar in rechte plaatsvervanger(s) een ‘Verklaring van bewaarneming Bracco of Spinone Italiano’ (zie bijlage IV) te tekenen. De hond, zijn relevante documenten en zijn bezittingen (voerbakken, mand, bench, lijn etc.) dienen gelijktijdig en onverbiddelijk aan de vertegenwoordiger van de vereniging te worden overgedragen.

 

Art. 6.2. De vereniging neemt de hond slechts in bewaring en verwerft niet het eigendom.

 

Art. 6.3. Het bestuur bemiddelt verder volgens dit reglement en regelt de afstand en overdracht.

 

Art. 6.4. Gedurende de bewaarnemingsperiode blijft de oude eigenaar of diens vertegenwoordiger(s) wettelijk aansprakelijk voor de te herplaatsen hond.

 

Art. 6.5. De vereniging betaalt geen vergoeding aan de eigenaar en de eigenaar verplicht zich wekelijks, beginnend bij de overdracht, een verblijfs- en verzorgingsvergoeding aan de vereniging te voldoen, gelijk aan de werkelijk door de vereniging gemaakte onkosten.

 

Art. 6.6. De vereniging heeft een inspanningsverplichting om de verblijfs- en verzorgingskosten zo laag mogelijk te houden met inachtneming van een goede kwaliteit van leven voor de herplaatshond.

7. Het bestuur

Art. 7.1. Het bestuur is verantwoording betreffende haar beleid verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering . Middels de website worden de leden geregeld over de voortgang van herplaatsingen op de hoogte gehouden.

 

Art. 7.2. In alle overige en/of bijzondere gevallen beslist het bestuur van de vereniging.

8. Kennisneming

Art. 8.1. Een ondertekende kopie van dit reglement dient bij de aanvraag en bij de aanmelding te worden verstrekt.

9. Geldigheid

Art. 9.1. Dit reglement is door de Algemene Vergadering van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 30 maart 2014 goedgekeurd.

Veldwedstrijd Reglement

Hoofdstuk 1. Definities

 KEURMEESTER: Een door de VISJ Jachtcommissie aangewezen persoon, die de honden beoordeeld vlg. de regels van het VISJ veldwerk regelement.

 

WEDSTRIJDLEIDER: Een lid van de organiserende Jachtcommissie, die in overleg met de jachtgerechtigden, leiding geeft aan de veldwedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.

 

VELDBEGELEIDER: De door de Jachtcommissie aangewezen persoon, die bekend is met de velden en het daar aanwezige natuurlijk wild bestand.

 

SCHRIJVER: De door de Jachtcommissie aangewezen persoon, die de keurmeester ondersteund in het veld met het opmaken van korte keurverslagen van iedere deelnemende hond.

 

LINIE: Formatie, bestaande uit de keurmeester, veldbegeleider, schrijver, en de ter beoordeling opgeroepen honden met hun voorjagers en voor zover van toepassing de officiële geweren. Desgewenst kan de linie worden uitgebreid; de wedstrijdleider heeft hierin de beslissende stem.

 

LOOP: De periode, waarin een voorjager zich met zijn hond in de linie bevindt.

 

ELIMINATIE (EL): Uitsluiting van de hond door de keurmeester gedurende de loop.

Hoofdstuk 2. Uitgangspunten en richtlijnen voor keurmeesters

 2.1.: De ideale Bracco Italiano en Spinone is een energieke, onvermoeibare, zorgvuldige en stijlvolle jager; hij toont zoeklust, initiatief, doorzettingsvermogen en jachtverstand en werkt spontaan samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; hij zoekt rechtstreeks contact met wild en staat dit bewust en resoluut voor; hij is wildrein en steady bij het opgaan van het wild en op schot. (score 10)

 

2.2.: De Bracco en Spinone moet energiek jagen, hij moet gedurende een hele loop een gepast werktempo handhaven. Tijdens zijn werken moet hij zoeklust en jachtpassie uitstralen. Gebrek aan zoeklust en jachtpassie en door vermoeidheid het vereiste werktempo niet kunnen handhaven zijn fouten die de score verlagen.

 

2.3.: De Bracco en Spinone moet zijn veld zorgvuldig, systematisch, goed op de wind en met goede kophouding afzoeken. Veelvuldig delen van het aangewezen terrein onafgezocht laten liggen, bij herhaling terugkeren op reeds afgezocht terrein, bij herhaling te ver voor zijn voorjager werken, het slaan van haken van de wind af en jagen met lage kophouding zijn fouten die zorgen voor aftrek van de score.

 

2.4.: De Bracco en Spinone moet een stijlvolle jager zijn; dat wil zeggen dat hij moet jagen in een stijl inherent aan zijn ras. Er moet een goede balans zijn tussen draf en gallop. Duidelijk gebrek aan raseigen stijl staat een hoge score in de weg.

 

2.5.: De Bracco Italiano en Spinone moet gehoorzaam zijn en mag niet uit de hand raken op straffe van uitsluiting (EL).

 

2.6.: De Bracco Italiano en Spinone moet in alle rust worden voorgejaagd; veelvuldig luid roepen of fluiten zijn fouten en zorgen voor aftrek van de score.

 

2.7.: De Bracco en Spinone moet spontaan samenwerken met zijn voorjager, hij moet contact houden zonder het initiatief te verliezen; hij mag zich daarom niet onnodig op de steun en de aanwijzingen van zijn voorjager verlaten; gebrek aan initiatief is een fout en zorgt voor aftrek van de score.

 

2.8.: De Bracco en Spinone moet bewust rechtstreeks contact zoeken met het wild; staan en peuteren op voet, oude verwaaiing en sporen getuigt van gebrek aan doelbewust werken. Vlot verifiëren van verwaaiingen en gedecideerd juist besluiten geeft een hoge score. Gebrek aan doelbewust werken is een fout en zorgt voor aftrek van de score.

 

2.9.: Er is sprake van een punt als de Bracco en Spinone als gevolg van gericht zoeken wild vindt en dit bewust voorstaat. Een punt begint met het arrêt eventueel gevolgd door samen met de voorjager aantrekken, rust bij het opgaan van het wild en op het schot met alarm pistool en eindigt als de hond door de voorjager is aangelijnd. De kwaliteit van een punt bepaald door de wijze waarop de verwaaiing in eerste instantie wordt opgenomen, de manier waarop het rechtstreekse contact met het wild ontstaat en de autoriteit van het arrêt.

 

2.10.: Eenmaal tot voorstaan gekomen, moet de Bracco en Spinone blijven staan tot zijn voorjager is genaderd tenzij een hernieuwde aanval nodig is om het wild opnieuw te blokkeren. Deze nieuwe aanval mag in geen geval tot gevolg hebben dat de voorjager daardoor niet kan naderen voordat het wild springt. Wild dat in zo’n geval springt voordat de voorjager is genaderd wordt geacht te zijn uitgestoten.

 

2.11.: Indien nodig moet de hond op commando samen met zijn voorjager aantrekken om zo het wild te tonen. Het coulé moet soepel en energiek zijn en het moet autoriteit uitstralen. Tijdens het coulé mag de voorjager niet voor zijn hond komen. Honden die bij het coulé aanmerkelijke ondersteuning nodig hebben maken een fout die de score zal verlagen. Honden die weigeren aan te trekken worden uitgesloten (EL) tenzij het wild zich op zeer korte afstand van de hond, als het ware onder zijn neus, bevindt.

 

2.12.: Ver aantrekken is toegestaan op voorwaarde dat het coulé energiek is en tot resultaat leidt; leeg voorstaan wordt negatief beoordeeld en verlaagt de score, vooral als het arrêt wordt gevolgd door een coulé. Meer dan drie maal voorstaan zonder resultaat kan leiden tot uitsluiting (EL).

 

2.13.: Na een bediend arrêt al dan niet met resultaat, moet de voorjager zijn hond aanlijnen en terugkeren naar de keurmeesters.

 

2.14.: Bij het opgaan van het wild moet de hond steady zijn. Niet steady zijn bij het opgaan van wild is, afhankelijk van de ernst daarvan, een fout die lijdt tot verlaging van de score of die tot uitsluiting leidt (EL).

 

2.15.: De voorjager mag zijn hond bij het springen van het wild, niet aanraken. Aanraken van de hond bij het opgaan van het wild is een fout die de score verlaagt en reden kan zijn voor uitsluiting (EL).

 

2.16.: De Bracco Italiano en Spinone moet wildrein zijn. De hond die een gezond stuk wild vangt of meer dan vijftig meter achtervolgt wordt uitgesloten (EL), ook als dit een wildsoort betreft, waarop volgens het reglement voor de betreffende wedstrijdvorm niet wordt gewerkt.

 

2.17.: De staande hond mag, zelfs niet in de geringste mate, bang zijn voor schieten. Schotgevoelige en schotschuwe honden worden uitgesloten (EL).

 

2.18.: De staande hond mag niet agressief zijn. Honden die zich, terwijl zij ter beoordeling in de linie zijn, agressief gedragen, worden uitgesloten (EL).

 

2.19.: Waar in dit hoofdstuk sprake is van wild, wordt daaronder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verstaan Patrijs, Fazant, Kwartel en Haas.

Hoofdstuk 3. Wedstrijdvorm VISJ verenigings veldwedstrijd Bracco Italiano en Spinone

 3.1.: De VISJ vereniging veldwedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de Bracco Italiano en Spinone vóór het schot wordt beoordeeld. Het is een veldwedstrijd zonder officieel karakter. De keurmeester beoordeeld de deelnemende honden en kent een individuele VISJ score toe met hierbij een eventuele volgorde van plaatsing van de dag. De score die behaald wordt tijdens de vereniging veldwedstrijd telt i.p mee in het Bello & Bravo klassement van het jaar waarin de wedstrijd is gehouden.

 

3.2.: Voorafgaande aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde, waarin de honden worden beoordeeld, vastgesteld.

 

3.3.: Voor de eerste loop worden de honden strikt in lotingvolgorde opgeroepen. Tenzij naar het oordeel van de Keurmeester reden bestaat om daarvan af te wijken, wordt deze volgorde ook tijdens eventueel volgende lopen gehandhaafd.

 

3.4.: In beginsel mag geen hond voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad.

 

3.5.: In beginsel worden de honden beoordeeld tijdens één loop van minimaal 10 en maximaal 15 minuten.

 

3.6.: Indien er fouten, gemaakt in de eerste minuut van de loop, worden deze voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Een der keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan.

 

3.7.: Indien van terrein moet worden gewisseld, wordt de tijd gerekend van het moment dat de hond wordt aangelijnd tot het moment dat de hond weer wordt geslipt niet meegerekend. Na het wisselen van veld worden fouten, die in de eerste slag in het nieuwe veld worden gemaakt en die het rechtstreeks gevolg zijn van dat wisselen, niet aangerekend.

 

3.8.: De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting (EL) leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

 

3.9.: Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs, fazant of eventueel haas te maken en wier werk overigens van het vereiste niveau was, krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop.

 

3.10.: Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan 10 minuten. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een score in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een punt op patrijs, fazant of eventueel haas te maken.

 

3.11.: Honden, die tijdens een loop een reële mogelijkheid om een stuk wild te vinden en voor te staan niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop; dit geldt ook als die mogelijkheid zich heeft voorgedaan in de eerste minuut van een loop of in de eerste slag na het wisselen van veld.

Hoofdstuk 4. Voorwaarde tot deelname / inschrijving

4.1.: De voorjager/eigenaar schrijft alleen de hond in als deze ervan overtuigd is dat de hond beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel het vereiste niveau zoals beschreven in hoofdstuk 2. Let op! De keurmeester kan op basis van het reglement een deelnemende hond uitsluiten op basis van niet beschikken van vereiste kwaliteit en/of niveau. Zie ook hfd3.8

 

4.2.: De eigenaar van de hond is lid van de VISJ, aan de contributie voor het lopende jaar is voldaan.

 

4.3.: De veldwedstrijd score telt alleen mee als deelnemende hond tevens is ingeschreven op de VISJ KCM of CM die plaats vind in hetzelfde jaar (weekend) als de VISJ vereniging veldwedstrijd. De penningmeester heeft 1 dag na sluitingdatum het inschrijfgeld van zowel K()CM als Vereniging Veldwedstrijd ontvangen.

 

4.4.: De deelnemende hond is ten minste 14 maanden oud op de dag van de wedstrijd.

 

4.5.: Als het maximum inschrijvingen wordt bereikt, dan zullen de honden van eigenaren die korter dan 10 maanden lid zijn als eerste afvallen, is hierna nog een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, dan wordt er d.m.v een loting bepaald welke honden kunnen deelnemen.

 

4.6.: De Jachtcommissie is verantwoordelijk voor de loting, de eventuele loting vindt plaats zsm na de sluitingdatum.

 

4.7.: Het inschrijf formulier moet volledig worden ingevuld, de volgende bewijslasten moeten worden meegestuurd met het inschrijf formulier; kopie van het eigendomsbewijs van de hond. En het geldende VISJ lidmaatschap nummer.

 

N.B. Deelname aan activiteiten van de VISJ gebeurt op eigen verantwoording. De VISJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ activiteiten wordt geleden.

Hoofdstuk 5. VISJ Bello & Bravo puntentelling

VISJ Jacht-Gebruikshonden wedstrijd regelement

Hoofdstuk 1. Definities

KEURMEESTER: Een door de VISJ Jachtcommissie aangewezen persoon, die de honden beoordeeld vlg. de regels van het Jacht-gebruikshonden wedstrijd regelement.

 

WEDSTRIJDLEIDER: Een lid van de Jachtcommissie, die de leiding heeft over de jacht- gebruikshonden wedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.

 

ELIMINATIE (EL) Uitsluiting van de hond door de keurmeester gedurende een proef.

Hoofdstuk 2. Algemene regels en Wedstrijdvorm

2.1.: De VISJ Jacht-gebruikshonden wedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de Bracco Italiano en Spinone wordt beoordeeld voor en na het schot.

 

2.2.: Het is een wedstrijd zonder officieel karakter.

 

2.3.: De keurmeesters beoordelen de deelnemende honden en kennen een individuele VISJ wedstrijd score toe.

 

2.4.: De proef wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting (EL) leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

 

2.5.: Aan het einde van de dag is er zo mogelijk een volgorde van plaatsing van de dag. Waar, bij een gelijke score, de jongste hond als dagwinnaar wordt aangewezen. De dagwinnaar verdiend de titel VISJ Cane da Caccia met hierachter het jaartal van de wedstrijd.

 

2.6.: Het is verboden om honden die niet ter beoordeling zijn opgeroepen, los te laten lopen.

 

2.7.: Het is verboden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken tijdens de proeven.

Hoofdstuk 3. Voorwaarde tot deelname

3.1.: De eigenaar van de hond is lid van de VISJ, aan de contributie voor het lopende jaar is voldaan.

 

3.2.: Deelname aan activiteiten van de VISJ gebeurt op eigen verantwoording. De VISJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ activiteiten wordt geleden.

 

3.3.: De penningmeester heeft 1 dag na sluitingsdatum het inschrijfgeld van VISJ Jacht-gebruikshonden wedstrijd ontvangen.

 

3.4.: De deelnemende hond is ten minste 12 maanden oud op de dag van de wedstrijd.

 

3.5.: Als het maximum inschrijvingen wordt bereikt, dan zullen de honden van eigenaren die korter dan 10 maanden lid zijn als eerste afvallen, is hierna nog een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, dan wordt er d.m.v een loting bepaald welke honden kunnen deelnemen.

 

3.6.: De Jachtcommissie is verantwoordelijk voor de loting, de eventuele loting vindt plaats z.s.m. na de sluitingsdatum.

Hoofdstuk 4. Uitgangspunten en richtlijnen voor keurmeesters

Proef de drijfjacht:
In de Linie.: De ideale Bracco Italiano en Spinone loopt energiek mee in de linie (aangelijnd) waarbij tijdens de loop de hond nagenoeg geen aandacht van de voorjager vergt en er minimale spanning op de lijn staat, er is geen interactie met andere honden uit de linie. Bij het vooruitsturen uit de linie gaat de hond vlot uit en neemt snel voldoende afstand van de linie. Bij het komen op bevel (met of zonder apport), komt de hond na bevel, vlot terug bij de voorjager.

 

Op Post.: De ideale Bracco Italiano en Spinone zit aandachtig maar rustig op post, aangelijnd. De hond vertoont geen tekenen van schotgevoeligheid en heeft geen aandacht voor het eventueel aanwezige wild. Bij het opgaan van wild/dummy is de hond gehoorzaam en blijft deze op zijn plaats zonder hinderlijk blaffen, janken of piepen. Score: Aftrek van punten is er voor de hond die de voorjager herhaaldelijk hindert, niet voldoende vlot uit de linie gaat. de bevelen van de voorjager negeert bij het terug roepen,hinderlijk piept, jankt of blaft, inspringt na het eventueel opgaan van wild/dummy, geen respect toont voor het eventuele aanwezige wild/dummy dat op post aanwezig is. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Proef het veldwerk .:
De ideale Bracco Italiano en Spinone is een energieke, onvermoeibare, zorgvuldige en stijlvolle jager; hij toont zoeklust, initiatief, doorzettingsvermogen en jachtverstand en werkt spontaan samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; hij zoekt rechtstreeks contact met wild en staat dit bewust en resoluut voor; hij is wildrein en steady bij het eventueel opgaan van wild en op schot. (score maximaal).
Score: De hond wordt beoordeeld op het gebruik van de neus, de wijze van zoeken en de stijl van het voorstaan aan de hand van het VISJ Veldwedstrijd reglement, hoofdstuk 2.1 tot en met 2.19.

 

Proef de sleep .:
De ideale Bracco Italiano en Spinone is een hond die met één commando op de sleep wordt ingezet. Het sleepspoor vasthoudend uitwerkt en volledig volgt, zichzelf tussendoor eventueel corrigeert, bij het wild aangekomen het wild in één keer oppakt en langs de kortste weg dan wel over het sleepspoor het wild vervolgens onbeschadigd, zittend of staand afgeeft. Een hond die het spoor door middel van verwaaiing van de sleep uitwerkt wordt om die reden niet negatief beoordeeld. Echter de haken moeten wel zichtbaar worden gevolgd.
Score: Aftrek van punten is er voor de hond die door de voorjager meer dan een keer moet worden ingezet op de sleep om het spoor te volgen, heeft de hond meer dan vier keer nodig kan de score nooit meer dan matig zijn. Aftrek van een punten bij het overslaan van een haak of wanneer hij het spoor kwijt is en zichzelf niet hersteld. Honden die bij de sleep het gezochte wild hebben gevonden en dit niet apporteren kunnen niet opnieuw worden ingezet en krijgen voor het betreffende onderdeel een onvoldoende. Bij beschadigen van het wild vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Proef het apport
Dubbel apport.: De ideale Bracco Italiano en Spinone piept, jankt of blaft niet hinderlijk voordat hij wordt uitgezonden. Hij wacht het commando tot apporteren af en springt niet in. Gaat snel naar het eerste stuk wild en/of dummy. Eenmaal terug van het eerste apport wordt hij opnieuw uitgestuurd voor het tweede stuk. Brengt binnen een redelijke tijd beide apporten onbeschadigd bij de voorjager binnen, ongeacht of hij verpakt. Het wild en/of dummy geeft hij zittend of staand af. Score.: Puntenaftrek als de hond onhoudbaar inspringt. Zonder wild en of dummy terugkeren, geeft vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild terugkeert, maximaal nog twee keer mag worden ingezet. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Verloren zoek.: De ideale Bracco Italiano en Spinone brengt binnen een redelijke tijd, ongeacht of hij verpakt, het wild en/of dummy onbeschadigd bij de voorjager en geeft het wild en /of dummy zittend of staand af. De hond gebruikt hierbij een zelfstandige en systematische zoekwijze en toont doorzettingsvermogen. Score.: zonder wild en/of dummy terugkeren, geeft vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild/dummy terugkeert, maximaal nog twee keer mag worden ingezet. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Apport uit water.: De ideale Bracco Italiano en Spinone piept, jankt of blaft niet hinderlijk voordat hij wordt uitgezonden. Hij wacht het commando tot apporteren af en springt niet in. Gaat te water en zwemt snel naar het wild en/of dummy. Brengt binnen een redelijke tijd het wild en/of dummy onbeschadigd bij de voorjager binnen, ongeacht of hij verpakt. Het wild en/of dummy geeft hij zittend of staand af. Score.: puntenaftrek als de hond onhoudbaar inspringt. Zonder wild en/of dummy uit het water terugkeren, geeft ook vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild terugkeert, nog twee keer mag worden ingezet voor een voldoende score. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 Jacht-Gebruikshonden wedstrijd

Statuten

VERENIGING ITALIAANSE STAANDE JACHTHONDEN
STATUTEN

Artikel 1 Naam, vestigingsplaats en duur

1. De vereniging draagt de naam: “Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden” en wordt in deze statuten aangeduid
als: “de vereniging”.
2. Zij is gevestigd te Hoogland.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op 1 mei tweeduizendtien

Artikel 2 Doel, middelen en definities

1. De vereniging heeft ten doel:
a. de instandhouding en verbetering van de hondenrassen Bracco Italiano en Spinone Italiano;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot deze rassen behorende honden in het algemeen en
het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen deze rassen in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Bracchi Italiani en Spinoni Italiani.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
c. het organiseren van exposities;
d. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Bracchi & Spinoni Italiani;
e. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter
uitvoering van die plannen;
f. het bijhouden van een register van raszuivere Bracchi & Spinoni Italiani;
g. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot de beide rassen behorende honden betreffende de
aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg
daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij gegevens uit
deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
h. het in het leven roepen en onderhouden van een ledenwebsite;
i. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
j. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in · strijd
met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.
Definities:
Fokker: Ieder persoon die ten tijde van de worp, eigenaar van de moederhond is.
Eigenaar van de hond: Ieder persoon die in het NHSB of, indien de hond (nog) niet daarin is opgenomen, is
geregistreerd in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.

Artikel 3 Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de
Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig
genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en
het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad
van Beheer.
3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege
haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de
Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij
al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten

en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks
jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 4 Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 Leden

1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden.
2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen
onderscheidenlijk opleggen. Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor zover deze statuten
niet anders bepalen.

Artikel 6 Gewone leden

1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in: a. algemene leden; b. ereleden.
2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn
toegelaten, samen met hun gezin. We spreken van een gezinslidmaatschap, met slechts 1 stem in de Algemene
Vergadering.
3. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en
om die reden als zodanig zijn benoemd.

Artikel 7 Buitengewone leden

Buitengewone leden zijn zij, die door het bestuur aangewezen als belangrijk, in het kader van de kennis en kunde op
het gebied van de rastypische zaken, belangrijk voor de vereniging. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

Artikel 8 Ereleden

1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten
minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. Zij betalen geen contributie.
2. Indien een algemeen lid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op de aanvaarding
van zijn benoeming op algemeen lid te zijn.

Artikel 9 Toelating van leden

1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden nadat zij zich als zodanig
schriftelijk hebben aangemeld.
2. Zij aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend het Tuchtcollege
voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd kunnen als lid worden geweigerd.
3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding
voor het lidmaatschap minder dan twee maanden voor het houden van een Algemene Vergadering wordt
ontvangen.
4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat daartegen binnen een maand na ontvangst van het
bericht van weigering beroep op de Algemene Vergadering open. De Algemene Vergadering kan ook uit eigen
beweging alsnog tot toelating besluiten..

Artikel 10 Aanvang van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9,
tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.

Artikel 11 Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

Artikel 12 Opzegging door het lid

1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij
de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke
opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het
einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 1 december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te
voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.

Artikel 13 Opzegging door de vereniging

1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
b. aan het lid door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend het Tuchtcollege
voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
c. om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
2. De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a., wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk
op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen. Het beroepsrecht als genoemd in het vijfde lid is niet van toepassing wanneer het gaat om
het niet tijdig voldoen van de contributie.
4. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis
gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
5. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde
mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een
eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene
Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn
en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.
6. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag volgende op het
verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van
het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van
de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is
ontvangen.
7. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond
verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel 14 Ontzetting

1. Ontzetting is slechts mogelijk indien: a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop
gebaseerde besluiten van de vereniging; b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
3. Artikel 13, vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Overige sancties

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, vijfde lid en artikel 14, derde lid kan een lid door het bestuur voor de
duur van maximaal een jaar worden geschorst indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen
of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
2. Artikel 13, lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Organen

De vereniging kent:
a. een bestuur;
b. een Algemene Vergadering;
c. een kascommissie;

Artikel 17 Samenstelling bestuur

1. De Algemene Vergadering besluit, of het bestuur uit drie of uit vijf leden zal bestaan. De bestuursleden worden
door de Algemene Vergadering uit de algemene leden en de ereleden benoemd. De Algemene Vergadering kan
echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
2. Degene aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend het
Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van
deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat
leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn
persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu
bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als
bestuurslid kunnen worden benoemd.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig in functie worden benoemd.

Artikel 18 Voordrachten

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
in het zesde lid.
2. Iedere voordracht heeft betrekking op de functie van en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de
vacature wordt veroorzaakt. Onderhandse wisseling van portefeuilles op basis van persoonlijke kwaliteiten is
mogelijk. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste een kandidaat.
3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van
tien of meer stemgerechtigde leden moet ten minste zes weken voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan een voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering voor de vervulling
van die vacature vrij in haar keus.

Artikel 19 Einde bestuurslidmaatschap

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door
periodieke aftreding; c. door bedanken; d. door ontslag; e. door oplegging van een straf door de Raad van Discipline
voor de Kynologie casu quo na een januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b., aan het einde van de in artikel
22, eerste lid, bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c., eindigt het
bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt
het met onmiddellijke ingang.

Artikel 20 Periodieke aftreding

1. ledere 2 jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie bestuursleden af volgens een door het
bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster.
2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat: a. ieder bestuurslid uiterlijk 6 jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij
onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen; b. de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren, maar in ieder geval nimmer alle
drie gelijktijdig aftreden; c. zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de plaats van
hun voorganger innemen.
3. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.

Artikel 21 Schorsing en ontslag

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.

Artikel 22 Vervulling tussentijdse vacatures

1. Indien in het bestuur een of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene
Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal
vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te
beleggen.

Artikel 23 Bestuursfuncties

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de
vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en
verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
3. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het tweede lid niet van toepassing.

Artikel 24 Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders

1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt
zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de
Algemene Vergadering in de begroting of op andere vvijze worden gegeven.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
3. leder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders
behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te
wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 25 Besluitvorming bestuur

1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende
vergadering aan te houden.
2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet
meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.
3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.

Artikel 26 Mandatering en delegatie van bestuurstaken en -bevoegdheden

1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren
aan een of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen
en aanwijzingen geven.
2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan
een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en
uitoefening richtlijnen geven.
3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als
bedoeld in artikel 44.
4. Bij mandatering aan een of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag
uitgebracht van hetgeen is verricht.

Artikel 27 Vertegenwoordiging

1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
a. het bestuur;
b. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
c. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
d. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.

Artikel 28 Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies
b. cursusgelden
c. inschrijf- en entreegelden voor evenementen
d. schenkingen, legaten en erfstellingen
e. overige baten, zoals sponsoring door derden

AArtikel 29 Contributie

1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd,
waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een
wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
3. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie
over het gehele jaar verschuldigd.
4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van het betalen van contributie verlenen.

Artikel 30 Begroting

1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling
voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende
verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
2. De ontwerpbegroting wordt aan de stemgerechtigde leden ten minste drie weken voor de Algemene Vergadering
toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan
de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het
totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting
werd voorzien.
4. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is
het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het
aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de
ontwerpbegroting.

Artikel 31 Jaarverslag

1. Het bestuur brengt jaarlijks een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan
worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Artikel 32, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32 Boekhouding

1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien jaren.

Artikel 33 Rekening en verantwoording

1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het
afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op
een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van
dat verenigingsjaar.
2. Artikel 32, tweede lid en artikel 33, tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot
decharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
4. Artikel 34, tweede lid, is van toepassing.

Artikel 34 Kascommissie

1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee
leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij
ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken.
Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering
schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te
verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.

4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de
vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, maar
slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.

Artikel 35 De Algemene Vergadering

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van het voorafgaande
verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval
aan de orde:
a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 33;
b. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 35;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 36;
d. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het
lopende verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 32, tenzij deze al is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures.
3. De Algemene Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen van vier tot zes maanden.
4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste tien
stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat
verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld,
duidelijk aangegeven.
5. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het
vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten
minste zes weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van
het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door
publicatie op de website.

Artikel 36 Bijeenroeping

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste vier weken tevoren opgeroepen
door toezending van een agenda.
3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen
agendapunten.
4. Indien ingevolge artikel 37, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden
gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek
en op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt
gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel,
hetzij door middel van een advertentie in ten minste een landelijk veel gelezen dagblad.

Artikel 37 Toegang en stemrecht

1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 15, vijfde lid, artikel 16,
derde lid en artikel 17, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en stemrecht. Geschorste leden hebben geen
stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de Algemene Vergadering,
maar geen stemrecht.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Een lid kan niet iemand anders machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.

4. leder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen,
behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.

Artikel 38 Voorzitterschap en notulering

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en
heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte
notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de
voorzitter een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend. Bij een
verschil van inzicht over de inhoud van de notulen tussen de voorzitter en de notulist worden de notulen door het
bestuur vastgesteld.
3. Bij toepassing van artikel 38, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten
met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4. De vastgestelde notulen worden, door publicatie op de website, zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden
gebracht.

Artikel 39 Besluitvorming

1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf
stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende
briefjes.
4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken,
tenzij een der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot
stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming
niet kan vaststellen.
6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan
kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring
redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf
stemgerechtigde leden dat verlangen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het
voorstel verworpen.

Artikel 40 Stemmingen over personen

1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan
heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.
2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat
hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande
stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan een persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht.
4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is
aangewezen of benoemd.

Artikel 41 Vaststelling besluitvorming

1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 42 Reglementen

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de
bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, of van deze statuten.
2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een
huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen,
dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat
reglement.
3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk
reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene
Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.

Artikel 43 Geschillencommissie

1. Het bestuur kan een geschillencommissie benoemen, bestaande uit een voorzitter en twee leden, die geen lid van
het bestuur zijn en als onpartijdig en onkreukbaar bekend staan. De voorzitter dient zo mogelijk daarenboven de
hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten.
2. Een benoeming als bedoeld in het eerste lid is pas van kracht, nadat deze door de Algemene Vergadering is
bekrachtigd bij een met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit.
3. De leden van de geschillencommissie treden na drie jaar af. Zij kunnen terstond worden herbenoemd. Het
lidmaatschap van de commissie eindigt voorts door overlijden of bedanken. De leden kunnen niet worden ontslagen.
Het einde van het lidmaatschap van de vereniging heeft niet het einde van het lidmaatschap van de commissie tot
gevolg.
4. De geschillencommissie is op schriftelijk verzoek van de meest gerede partij bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen tussen het bestuur en een of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling, indien
door het voortbestaan van een dergelijk geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden
verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden
geschaad.
5. De Algemene Vergadering kan besluiten, dat de geschillencommissie voor de behandeling van toekomstige
beroepen tegen een weigering van toelating als bedoeld in artikel 11, tegen een opzegging van het lidmaatschap als
bedoeld in artikel 15, tegen een ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 16 en tegen een schorsing als
bedoeld in artikel 17, voor de Algemene Vergadering in de plaats treedt. De Algemene Vergadering kan een dergelijk
besluit voor toekomstige beroepen ook weer intrekken.

6. De geschillencommissie doet in het geschil uitspraak na behoorlijk onderzoek en oproeping, althans schriftelijke
raadpleging, van alle betrokkenen. Zij bepaalt verder zelf de loop van de procedure. De leden van de vereniging
verstrekken aan de commissie alle door haar verlangde inlichtingen. De commissie kan op kosten van de vereniging
deskundigen raadplegen, indien zij daaraan behoefte heeft.
7. De schriftelijke uitspraak van de commissie wordt onverwijld aan het bestuur en aan alle betrokkenen
toegezonden. Het bestuur en alle betrokkenen zijn verplicht naar de uitspraken van de commissie te handelen.

Artikel 44 Aansprakelijkheid

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging
georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten
gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

Artikel 45 Statutenwijziging

1. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering.
2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter-inzage-legging op de hoogte gesteld.
3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 38 bedoelde agenda aan alle leden
toegezonden, al dan niet door publicatie op de website, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In
het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
4. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging moeten uiterlijk zes weken voor de vergadering schriftelijk
bij het bestuur worden ingediend. Indien het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden is toegezonden, worden
ook de ingediende amendementen zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de indieningtermijn aan alle leden
toegezonden. Indien het voorstel tot statutenwijziging alleen is toegezonden aan de leden die daarom hebben
verzocht, dan worden ook de ingediende amendementen alleen aan deze leden toegezonden.
5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 46 Omzetten, Fuseren en Ontbinding

1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt
binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Artikel 45, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan,
waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer
anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

Artikel 47

Aan deze statuten is gekoppeld, een fokreglement en een huishoudelijk reglement, dat door bestuur kan worden
aangepast op gelijke wijze als het wijzigen der statuten.

De vereniging moet net als jouw hond worden aangestuurd.

Onze enthousiaste vereniging wordt bestuurd door een enthousiast bestuur en commisie.