Statuten, Regelementen, Protocol

Op deze pagina vind je alle statuten en reglementen die ten grondslag liggen aan ons functioneren als vereniging

Alle belangrijke dingen inzichtelijk

Als vereniging hechten we veel waarde aan transparantie en openheid. Daarom stellen we onze statuten en reglementen graag beschikbaar voor al onze leden en andere geïnteresseerden. Hier kun je inzicht krijgen in de grondbeginselen, procedures en richtlijnen

We nodigen je van harte uit om deze documenten door te nemen en mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We streven  naar een goed begrip en naleving van onze regels en principes.

Huishoudelijk Reglement

 Artikel 1 Voorzitter

1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 38 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
3. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
4. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
5. Hij handhaaft de orde in de vergadering. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

Artikel 2 Secretaris

De secretaris archiveert de correspondentie der vereniging. Elk bestuurslid bezorgt de secretaris een kopie van elk van zijn/haar schrijven namens het bestuur. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent en archiveert. Hij houdt een presentielijst bij der aanwezige leden op vergaderingen. Ieder der aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze presentielijst te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld. Tevens houdt de secretaris alle geboorteaangiften van nestjes bij de aangesloten fokkers bij en toetst deze aan de reglementen. Zij rapporteert hierover, indien nodig, aan het bestuur

 Artikel 3 penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. De invordering der contributie (en jaarlijkse bijdragen) is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die de som van € 350,- (driehonderdenvijftig euro) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kas en bankboek. Hij legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer en van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar. Op de jaarvergadering legt de penningmeester de leden een begroting over het komende verenigingsjaar voor, waarin begrepen een activiteitenbegroting.

 Artikel 4 Commissies

1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 26 van de statuten worden door het bestuur benoemd.
2. Bij een benoeming van een commissie door het bestuur wordt vooraf duidelijk aan de leden uiteengezet;
a)Doel van de commissie;
b)Taak van de commissie;
c)Duur van een commissie;
d)Verantwoordelijkheden van een commissie;
e)Hiërarchische positie van de commissie in de vereniging (advies of bindend)
3. Een commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
4. Een commissie maakt een jaarverslag ter completering van het jaarverslag van het secretariaat

Artikel 5 Fokbeleids

5.1. Adviezen tot verandering van fokregels worden gedaan door het bestuur aan de ALV, na overleg met de fokkers van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

 

5.2. Leden van de vereniging die geen fokker zijn van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden kunnen voorstel tot wijziging van het fokreglement indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal dit voorstel van wijziging overleggen met de fokkers en het voorstel, vergezeld van advies, agenderen op de ALV.

 

5.3. Een wijziging van het fokreglement wordt na goedkeuring door bestuur, de ALV en Raad van Beheer zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de leden via de website en e-mail.

 

5.4 Nestmelding: Ieder lid/fokker is verplicht om elk van zijn of haar nesten in zijn of haar eigendom door te geven aan de Raad van Beheer en de secretaris van de vereniging. De nestmelding en bijbehorende bewijsstukken dienen binnen 21 dagen na de geboorte van het nest door de fokker te worden gedaan aan de secretaris van de vereniging. Een fokker kan een verzoek om uitstel van een nestmelding indienen. Dit dient schriftelijk binnen 21 dagen na geboorte te gebeuren bij de secretaris van de vereniging. Er kan slechts uitstel worden verleent tot maximaal 5 weken na geboorte.
De secretaris toetst de nesten aan de reglementen, samen met een daarvoor in de ALV aangewezen lid, op juistheid. Mochten bewijsstukken die niet verplicht zijn, zoals beschreven in artikel 5.7.2 gepubliceerd op webpagina’s van een bij de FCI aangesloten Kennel Club vermeld zijn, dan moeten deze gegevens tevens vermeld op de standaard geboorte webpublicatie van de vereniging. De meegestuurde bewijsstukken worden na toetsing op juistheid vernietigd, bij onjuistheden blijven de stukken bewaard in het secretariaat archief tot na eventuele sanctionering.
De secretaris draagt er zorg voor dat na toetsing op juistheid van iedere nestmelding een ‘standaard’ geboorte webpublicatie wordt verstuurd, aan de webmaster van de vereniging.

 

5.5 Nestmelding bewijsstukken
De vereniging vraagt om de volgende bewijsstukken;

* Kopie stamboom Reu en Teef
* Kopie van het geboorteformulier van de aangifte voor de raad van beheer
* Kopie FCI-beoordeling Heupdysplasie
* Kopie van ten minste 2x Zeer Goed exterieur beoordelingen
** Kopie FCI-beoordeling Elleboogdysplasie
** Kopie Nationaal of Internationaal kampioenschap diploma bij vermelding Kampioen.
** Kopie van officieel veldwerk kwalificatie
*** Kopie gewaarmerkte DNA test op CA (Cerebrale Ataxie) of kopie van DNA test op CA (Cerebrale Ataxie) van beide (voor)ouderdieren van het individuele fokdier.

* Verplicht
** Niet verplicht – De gegevens worden alleen vermeld als bewijsstukken zijn aangeleverd
*** Verplicht voor Spinone nesten

Artikel 6 Dekbericht, Geboortebericht, VISJ Fokker vermelding op de webpagina

 6.1 Van de VISJ fokkers worden nestmelding gegevens op de webpagina “Geboortebericht” van de website van de vereniging gepubliceerd, wanneer voldaan is aan de reglementen (vfr en hr).
Standaard geboorte webpublicatie gegevens:
Het aantal reutjes en teefjes
Het aantal beschikbare pups
Naam en adresgegevens fokker (incl. mail en verwijzing naar website).
Ouders Naam, stamboomnrs. chipnrs, geboortedata, hun respectieve ouders, fokker van de ouders, HD uitslagen, ED uitslagen, CA testuitslagen (alleen Spinone), Werkkwalificaties, Eigena(ar)en.

 

6 .2 Van de fokkers worden dekmelding gegevens op de website op pagina “Dekbericht” van de vereniging gepubliceerd, wanneer voldaan is aan de reglementen (vfr en hr) zoals bedoeld onder artikel 6.1 en er een kopie van de officiële “Bevestiging ontvangst dekaangifte – Raad van Beheer” bij de bewijsvoering is toegevoegd.
Standaard dekbericht webpublicatie gegevens: Naam en adresgegevens fokker (incl. mail en website) Ouders Naam, stamboomnrs. chipnrs, verwachte geboortedata, hun respectieve ouders, fokker van de ouders, HD uitslagen, ED uitslagen, CA testuitslagen (alleen Spinone), Werkkwalificaties, Eigena(ar)en

 

6.3 Van een lid wordt automatisch een VISJ Fokker vermelding op de website van de vereniging gepubliceerd, zodra er dekmelding is gedaan die voldoet aan de reglementen (vfr en hr). Of wanneer er na de nestmelding tenminste een levende pup is geboren uit een Spinone of Bracco Italiano combinatie en waaraan voldaan is aan de reglementen (vfr en hr).
Standaard VISJ Fokkers webpublicatie gegevens:
Naam fokker
Kennel naam
URL website

 

6.4 Van leden wordt een VISJ Fokkers vermelding op de website van de vereniging verwijderd, wanneer niet wordt voldaan aan art.6.3 of wanneer zij hun lidmaatschap opzeggen of als de vereniging besluit het lidmaatschap te beëindigen

Artikel 7

Fokkers die handelen in strijd met de regels, kunnen sancties worden opgelegd, en wel de volgende:

 

Geen of incomplete nestmelding
1e keer geen nestmelding of incomplete nestmelding (binnen 21 dagen na geboorte): Voorstel tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging.

 

Overtreding VFR:
1e keer overtreding van het VFR: Voorstel tot opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging

 

Waarbij geldt dat:
– Bij geen of incomplete nestmelding of, welke niet voldoen aan de regelgeving, worden op de website van de vereniging vermeld als ‘niet voldoend aan de reglementen’.
-Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

Artikel 8

De contributie van alle leden dient te zijn voldaan voor 28 februari van het lopende verenigingsjaar. Het bestuur heeft het recht om een lid 1 maand na een officiële laatste aanmaning per mail, wegens wanbetaling af te voeren als lid der vereniging. De laatste aanmaning zal voor 1 februari van het betreffende jaar verzonden worden. Een afgevoerd lid kan pas weer als lid der vereniging worden toegelaten, nadat hij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd.

Artikel 9

Zij, die na 31 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie. Mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen. Zij die hun lidmaatschap der vereniging wensen te beëindigen, dienen dit uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken. Heeft opzegging voor die datum niet plaatsgevonden, dan is men verplicht de contributie over het gehele daaropvolgende kalenderjaar te voldoen.

Artikel 10

Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na aanmelding tenminste 14 dagen voorafgaande aan de vergadering en slechts met goedkeuring van de voorzitter. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze.

Artikel 11

Een Algemene Ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd, in welk geval artikel 37, lid 7 van de statuten niet van toepassing is.

Artikel 12

Dit huishoudelijk reglement is onverbrekelijk verbonden met de statuten der vereniging.

Artikel 13

Tot wijzigen van reglementen kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met minstens tweederde meerderheid der geldig uitgebracht stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 14

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur. In andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 15

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijden, vanwege de vereniging of haar leden georganiseerde bijeenkomsten, cursussen, evenementen van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste personen, zulks met inachtneming van normale bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Fokreglement

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging: Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

voor het ras: Bracco Italiano en Spinone Italiano

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de rassen Bracco Italiano en Spinone Italiano, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 27 januari 2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

 

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bracco Italiano en Spinone Italiano, woonachtig in Nederland.

 

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

 

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. (aangepast per 1 december 2020 – toevoeging halfbroer) Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

 

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
2.2.a Herhaalcombinaties zijn niet toegestaan wanneer de eerste worp 12 pups of meer heeft gegeven

 

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

 

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen in Nederland verrichten gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

 

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

 

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS

(Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

 

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op: Heupdysplasie De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 12 maanden oud is.

4.2.1 Cerebrale Ataxie bij Spinone Italiano: Lijders en dragers zijn uitgesloten van de fokkerij. Indien beide ouderdieren CA vrij zijn, is testen van nakomelingen niet nodig, zij zijn CA vrij door afstamming. Als er met deze nakomelingen een combinatie wordt gevormd met een CA vrije reu/teef, zijn ook deze nakomelingen in principe vrij van CA.

 

4.3. : Aandoeningen:
Regels voor fokkers met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen:

4.3.1 Bij fokken met honden die, zichtbaar, aan een ernstige ziekte lijden, dan wel dat een ziekte zich pas later manifesteert, is het verboden om (opnieuw) te gaan fokken met de betreffende hond.

4.3.2 Indien een oudercombinatie wordt gevormd, is de FCI beoordeling HD/A en HD/B toegestaan in willekeurige combinatie. HD/C is slechts toegestaan, wanneer gekoppeld aan een dekpartner met beoordeling HD-A. Honden met elke andere FCI-beoordeling m.b.t. HD mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt tenzij deze beoordeling het gevolg is van een bewezen trauma.

4.3.3 Lijders en dragers van Cerebrale Ataxie bij Spinone Italiano zijn uitgesloten van de fokkerij.

4.3.4 Een hond die lijdt aan toevallen mag niet voor fokdoeleinden worden gebruikt.

4.3.5 Wanneer een hond lijdt aan primaire epilepsie zijn het lid en/of de fokker verplicht dit aan de vereniging te melden

4.3.6 Als een hond één keer een bevestigde epileptische nakomeling heeft geproduceerd, hoeft de hond niet noodzakelijkerwijs uit de fok te worden gehaald . Wel gelden bij een volgende inzet van deze hond de volgende regels: ”

* Herhaling van de combinatie die de bevestigde epilepsie gaf is niet toegestaan;

* In een volgende combinatie mogen binnen 3 generaties geen gemeenschappelijke voorouders voorkomen;

* Als de hond in een volgende combinatie opnieuw bewezen epilepsie geeft, wordt deze hond direct uitgesloten voor de fokkerij.

4.3.7 Voor de hond waarbij binnen twee generaties bewezen epilepsie voorkomt gelden de volgende regels:

* In een combinatie met de hond mogen binnen 3 generaties geen gemeenschappelijke voorouders voorkomen;

* Als de hond in een combinatie opnieuw bewezen epilepsie geeft, is deze hond direct uitgesloten voor de fokkerij.

* Broers en zusters uit een nest waarin zich één primaire epilepsie heeft geopenbaard, mogen alleen voor de fokkerij worden ingezet, vanaf de dag dat ze de leeftijd van drie jaar hebben bereikt.

* Broers en zusters uit een nest waarin zich meer dan één primaire epilepsie heeft geopenbaard, mogen niet voor de fokkerij worden ingezet.

 

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

* Een reu of teef die volgens de rasstandaard diskwalificerende fouten heeft

5. GEDRAGSREGELS

 

5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

 

5.2 Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

 

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

 7. EXTERIEURREGELS

 

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie te hebben behaald.

Het bestuur heeft besloten, dat vanaf, 1 augustus 2022 de regel over het hebben van tenminste 2x een ZG (artikel 7.1 van het VFR) weer van kracht is.

 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUP

 

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

 

Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

 

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10 INWERKINGTREDING

 

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 27 januari 2019 en goedgekeurd door de Raad van Beheer op kynologisch gebied Nederland op 1 september 2019

 

De voorzitter, F.J.P. Krijbolder
De Secretaris, T.E. Steffens

Herplaats Reglement

1. Algemeen

 Art. 1.1. De vereniging ‘Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden, verder te noemen vereniging, bemiddelt voor iedere Bracco en Spinone Italiano met een stamboom vanaf de leeftijd van 15 maanden woonachtig in Nederland, ongeacht het land van geboorte.

 

Art. 1.2. Honden waarvan geen kopie van de stamboom kan worden overlegd, worden vooraf door het bestuur beoordeeld voor bemiddeling.

 

Art. 1.3. Honden die in een asiel verblijven worden niet bemiddeld, echter wel op de website van de vereniging vermeld. De door het asiel gehanteerde regels en financiële verplichtingen dienen in acht te worden genomen.

 

Art. 1.4. Bemiddelingsaanvragen van fokkers en hun gezinsleden worden ter acceptatie door het bestuur beoordeeld.

 

Art. 1.5. Bemiddeling vindt uitsluitend plaats als de eigenaar om persoonlijke, medische en/of sociale redenen niet meer in staat is een goede en verantwoorde zorg aan de hond te geven.

 

Art. 1.6. Het bestuur van de vereniging handelt namens de vereniging en zal op basis van eigen adviezen dan wel op adviezen van ervaren hondenbezitters en/of deskundigen, bemiddelen bij het herplaatsen van de aangeboden hond.

 

Art. 1.7. De bemiddeling zal in ieder geval bestaan uit het publiceren op de website van de vereniging

2. Aanmelding

Art. 2.1. Aanmelding van een te herplaatsen hond geschiedt door de eigenaar middels een ‘Aanmelding herplaatsing Bracco of Spinone Italiano’ (zie bijlage I) samen met een kopie van de stamboom, een eigendomsbewijs (stamboom of eigenaar registratiebewijs), een kopie van alle beschreven bladzijden uit het Europees paspoort voor gezelschapsdieren en een recente foto van de betreffende hond.

 

Art. 2.2. De aanmelding wordt door het bestuur op zijn merites beoordeeld. Zij kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.

 

Art. 2.3. De beslissing van het bestuur betreffende acceptatie van aanmelding is bindend en staat niet open voor beroep.

 

Art. 2.4. De te herplaatsen hond moet in een normale goede algemene gezondheid verkeren en dient volgens het toepasbare veterinaire schema ontwormd en gevaccineerd te zijn.

 

Art. 2.5. Een veterinaire keuring en/of gedragstest kan onderdeel uitmaken van het advies van het bestuur. De kosten van deze keuringen of testen dienen door de oude eigenaar te worden voldaan.

 3. Aanvraag

 Art. 3.1. Belangstellenden voor een te herplaatsen hond dienen zich middels een ‘Aanvraag te herplaatsen Bracco of Spinone Italiano’ (zie bijlage II) aan te melden. Zij krijgen na advies van het bestuur bij voorrang de mogelijkheid een aangeboden hond te herplaatsen. Belangstellenden dienen lid te zijn of te worden van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden; zij betalen geen bemiddelingsvergoeding, tenzij er een overdracht som betaald wordt aan oude eigenaar.

 

Art. 3.2. De aanvraag wordt door het bestuur op zijn merites beoordeeld. Zij kan beslissen de aanvrager te bezoeken en de plaatselijke omstandigheden in ogenschouw te nemen.

 

Art. 3.3. De beslissing van het bestuur betreffende acceptatie van de aanvraag is bindend en staat niet open voor beroep.

 4. Overdrachtskosten, proeftijd, aansprakelijkheid

Art. 4.1. De ‘afstandeigenaar’ ontvangt in principe geen vergoeding van de nieuwe eigenaar. De oude en de nieuwe eigenaar bepalen samen een eventuele overdrachtsprijs van de hond. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. De oude eigenaar is bij een overdracht som verplicht 15% hiervan af te staan aan de vereniging

 

Art. 4.2. Bij de overdracht dient een ‘Verklaring van afstand en overdracht’ (zie bijlage III) te worden getekend, ten huize van een van de bestuursleden, dan wel anders, doch uitsluitend na instemming van het bestuur.

 

Art. 4.3. De eventueel overeengekomen overdrachtsprijs dient bij het verstrijken van de proeftijd voldaan te zijn.

 

Art. 4.4. De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt in overleg minimaal vier en maximaal acht weken. Indien gedurende deze periode blijkt dat de nieuwe eigenaar de hond niet wil of kan houden dan is de oude eigenaar verplicht de hond onvoorwaardelijk en onmiddellijk terug te nemen. Is dit om redenen, geaccordeerd door het bestuur, niet mogelijk, dan wordt zo spoedig mogelijk een andere oplossing gezocht in overleg met de nieuwe eigenaar.

 

Art. 4.5. Gedurende de proeftijd behoudt de oude eigenaar de volledige aansprakelijkheid voor de te herplaatsen hond.

 

Art. 4.6. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar dienen een WA-verzekering te hebben afgesloten, waarin aansprakelijkheid voor een hond voldoende is opgenomen. Indien de hond in de jachtpraktijk is of wordt ingezet moet daarenboven een WA-jachthonden verzekering zijn afgesloten.

 

Art. 4.7. De vereniging is niet aansprakelijk voor de resultaten van de adviezen en/of het gedrag en/of de fysieke en psychische gezondheid van de te herplaatsen hond bij de nieuwe eigenaar.

5. Verplichtingen nieuwe eigenaar

Art. 5.1. De nieuwe eigenaar verplicht zich, indien hij nog geen lid is, om lid te worden van de vereniging.

 

Art. 5.2. De nieuwe eigenaar is verplicht binnen één maand na de definitieve overdracht het eigendomsbewijs op zijn naam en voor zijn kosten te doen overschrijven.

 

Art. 5.3. De nieuwe eigenaar verplicht zich om het bestuur met enige regelmaat op de hoogte te stellen van het gewenningsproces en de gezondheid van de herplaatste hond.

 

Art. 5.4. De nieuwe eigenaar kan het bestuur advies vragen hem bij het gewenningsproces en mogelijk bij het heropvoedingsproces bij te staan.

6. Bewaarneming

Art. 6.1. In uitzonderlijke omstandigheden (w.o. ziekte/overlijden eigenaar) kan een te herplaatsen hond onverwijld in bewaarneming bij de vereniging worden gesteld. Daartoe dient de eigenaar of zijn/haar in rechte plaatsvervanger(s) een ‘Verklaring van bewaarneming Bracco of Spinone Italiano’ (zie bijlage IV) te tekenen. De hond, zijn relevante documenten en zijn bezittingen (voerbakken, mand, bench, lijn etc.) dienen gelijktijdig en onverbiddelijk aan de vertegenwoordiger van de vereniging te worden overgedragen.

 

Art. 6.2. De vereniging neemt de hond slechts in bewaring en verwerft niet het eigendom.

 

Art. 6.3. Het bestuur bemiddelt verder volgens dit reglement en regelt de afstand en overdracht.

 

Art. 6.4. Gedurende de bewaarnemingsperiode blijft de oude eigenaar of diens vertegenwoordiger(s) wettelijk aansprakelijk voor de te herplaatsen hond.

 

Art. 6.5. De vereniging betaalt geen vergoeding aan de eigenaar en de eigenaar verplicht zich wekelijks, beginnend bij de overdracht, een verblijfs- en verzorgingsvergoeding aan de vereniging te voldoen, gelijk aan de werkelijk door de vereniging gemaakte onkosten.

 

Art. 6.6. De vereniging heeft een inspanningsverplichting om de verblijfs- en verzorgingskosten zo laag mogelijk te houden met inachtneming van een goede kwaliteit van leven voor de herplaatshond.

7. Het bestuur

Art. 7.1. Het bestuur is verantwoording betreffende haar beleid verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering . Middels de website worden de leden geregeld over de voortgang van herplaatsingen op de hoogte gehouden.

 

Art. 7.2. In alle overige en/of bijzondere gevallen beslist het bestuur van de vereniging.

8. Kennisneming

Art. 8.1. Een ondertekende kopie van dit reglement dient bij de aanvraag en bij de aanmelding te worden verstrekt.

9. Geldigheid

Art. 9.1. Dit reglement is door de Algemene Vergadering van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 30 maart 2014 goedgekeurd.

Veldwedstrijd Reglement

Hoofdstuk 1. Definities

 KEURMEESTER: Een door de VISJ Jachtcommissie aangewezen persoon, die de honden beoordeeld vlg. de regels van het VISJ veldwerk regelement.

 

WEDSTRIJDLEIDER: Een lid van de organiserende Jachtcommissie, die in overleg met de jachtgerechtigden, leiding geeft aan de veldwedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.

 

VELDBEGELEIDER: De door de Jachtcommissie aangewezen persoon, die bekend is met de velden en het daar aanwezige natuurlijk wild bestand.

 

SCHRIJVER: De door de Jachtcommissie aangewezen persoon, die de keurmeester ondersteund in het veld met het opmaken van korte keurverslagen van iedere deelnemende hond.

 

LINIE: Formatie, bestaande uit de keurmeester, veldbegeleider, schrijver, en de ter beoordeling opgeroepen honden met hun voorjagers en voor zover van toepassing de officiële geweren. Desgewenst kan de linie worden uitgebreid; de wedstrijdleider heeft hierin de beslissende stem.

 

LOOP: De periode, waarin een voorjager zich met zijn hond in de linie bevindt.

 

ELIMINATIE (EL): Uitsluiting van de hond door de keurmeester gedurende de loop.

Hoofdstuk 2. Uitgangspunten en richtlijnen voor keurmeesters

 2.1.: De ideale Bracco Italiano en Spinone is een energieke, onvermoeibare, zorgvuldige en stijlvolle jager; hij toont zoeklust, initiatief, doorzettingsvermogen en jachtverstand en werkt spontaan samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; hij zoekt rechtstreeks contact met wild en staat dit bewust en resoluut voor; hij is wildrein en steady bij het opgaan van het wild en op schot. (score 10)

 

2.2.: De Bracco en Spinone moet energiek jagen, hij moet gedurende een hele loop een gepast werktempo handhaven. Tijdens zijn werken moet hij zoeklust en jachtpassie uitstralen. Gebrek aan zoeklust en jachtpassie en door vermoeidheid het vereiste werktempo niet kunnen handhaven zijn fouten die de score verlagen.

 

2.3.: De Bracco en Spinone moet zijn veld zorgvuldig, systematisch, goed op de wind en met goede kophouding afzoeken. Veelvuldig delen van het aangewezen terrein onafgezocht laten liggen, bij herhaling terugkeren op reeds afgezocht terrein, bij herhaling te ver voor zijn voorjager werken, het slaan van haken van de wind af en jagen met lage kophouding zijn fouten die zorgen voor aftrek van de score.

 

2.4.: De Bracco en Spinone moet een stijlvolle jager zijn; dat wil zeggen dat hij moet jagen in een stijl inherent aan zijn ras. Er moet een goede balans zijn tussen draf en gallop. Duidelijk gebrek aan raseigen stijl staat een hoge score in de weg.

 

2.5.: De Bracco Italiano en Spinone moet gehoorzaam zijn en mag niet uit de hand raken op straffe van uitsluiting (EL).

 

2.6.: De Bracco Italiano en Spinone moet in alle rust worden voorgejaagd; veelvuldig luid roepen of fluiten zijn fouten en zorgen voor aftrek van de score.

 

2.7.: De Bracco en Spinone moet spontaan samenwerken met zijn voorjager, hij moet contact houden zonder het initiatief te verliezen; hij mag zich daarom niet onnodig op de steun en de aanwijzingen van zijn voorjager verlaten; gebrek aan initiatief is een fout en zorgt voor aftrek van de score.

 

2.8.: De Bracco en Spinone moet bewust rechtstreeks contact zoeken met het wild; staan en peuteren op voet, oude verwaaiing en sporen getuigt van gebrek aan doelbewust werken. Vlot verifiëren van verwaaiingen en gedecideerd juist besluiten geeft een hoge score. Gebrek aan doelbewust werken is een fout en zorgt voor aftrek van de score.

 

2.9.: Er is sprake van een punt als de Bracco en Spinone als gevolg van gericht zoeken wild vindt en dit bewust voorstaat. Een punt begint met het arrêt eventueel gevolgd door samen met de voorjager aantrekken, rust bij het opgaan van het wild en op het schot met alarm pistool en eindigt als de hond door de voorjager is aangelijnd. De kwaliteit van een punt bepaald door de wijze waarop de verwaaiing in eerste instantie wordt opgenomen, de manier waarop het rechtstreekse contact met het wild ontstaat en de autoriteit van het arrêt.

 

2.10.: Eenmaal tot voorstaan gekomen, moet de Bracco en Spinone blijven staan tot zijn voorjager is genaderd tenzij een hernieuwde aanval nodig is om het wild opnieuw te blokkeren. Deze nieuwe aanval mag in geen geval tot gevolg hebben dat de voorjager daardoor niet kan naderen voordat het wild springt. Wild dat in zo’n geval springt voordat de voorjager is genaderd wordt geacht te zijn uitgestoten.

 

2.11.: Indien nodig moet de hond op commando samen met zijn voorjager aantrekken om zo het wild te tonen. Het coulé moet soepel en energiek zijn en het moet autoriteit uitstralen. Tijdens het coulé mag de voorjager niet voor zijn hond komen. Honden die bij het coulé aanmerkelijke ondersteuning nodig hebben maken een fout die de score zal verlagen. Honden die weigeren aan te trekken worden uitgesloten (EL) tenzij het wild zich op zeer korte afstand van de hond, als het ware onder zijn neus, bevindt.

 

2.12.: Ver aantrekken is toegestaan op voorwaarde dat het coulé energiek is en tot resultaat leidt; leeg voorstaan wordt negatief beoordeeld en verlaagt de score, vooral als het arrêt wordt gevolgd door een coulé. Meer dan drie maal voorstaan zonder resultaat kan leiden tot uitsluiting (EL).

 

2.13.: Na een bediend arrêt al dan niet met resultaat, moet de voorjager zijn hond aanlijnen en terugkeren naar de keurmeesters.

 

2.14.: Bij het opgaan van het wild moet de hond steady zijn. Niet steady zijn bij het opgaan van wild is, afhankelijk van de ernst daarvan, een fout die lijdt tot verlaging van de score of die tot uitsluiting leidt (EL).

 

2.15.: De voorjager mag zijn hond bij het springen van het wild, niet aanraken. Aanraken van de hond bij het opgaan van het wild is een fout die de score verlaagt en reden kan zijn voor uitsluiting (EL).

 

2.16.: De Bracco Italiano en Spinone moet wildrein zijn. De hond die een gezond stuk wild vangt of meer dan vijftig meter achtervolgt wordt uitgesloten (EL), ook als dit een wildsoort betreft, waarop volgens het reglement voor de betreffende wedstrijdvorm niet wordt gewerkt.

 

2.17.: De staande hond mag, zelfs niet in de geringste mate, bang zijn voor schieten. Schotgevoelige en schotschuwe honden worden uitgesloten (EL).

 

2.18.: De staande hond mag niet agressief zijn. Honden die zich, terwijl zij ter beoordeling in de linie zijn, agressief gedragen, worden uitgesloten (EL).

 

2.19.: Waar in dit hoofdstuk sprake is van wild, wordt daaronder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verstaan Patrijs, Fazant, Kwartel en Haas.

Hoofdstuk 3. Wedstrijdvorm VISJ verenigings veldwedstrijd Bracco Italiano en Spinone

 3.1.: De VISJ vereniging veldwedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de Bracco Italiano en Spinone vóór het schot wordt beoordeeld. Het is een veldwedstrijd zonder officieel karakter. De keurmeester beoordeeld de deelnemende honden en kent een individuele VISJ score toe met hierbij een eventuele volgorde van plaatsing van de dag. De score die behaald wordt tijdens de vereniging veldwedstrijd telt i.p mee in het Bello & Bravo klassement van het jaar waarin de wedstrijd is gehouden.

 

3.2.: Voorafgaande aan de wedstrijd wordt door loting de volgorde, waarin de honden worden beoordeeld, vastgesteld.

 

3.3.: Voor de eerste loop worden de honden strikt in lotingvolgorde opgeroepen. Tenzij naar het oordeel van de Keurmeester reden bestaat om daarvan af te wijken, wordt deze volgorde ook tijdens eventueel volgende lopen gehandhaafd.

 

3.4.: In beginsel mag geen hond voor een tweede loop worden opgeroepen voordat alle honden een eerste loop hebben gehad.

 

3.5.: In beginsel worden de honden beoordeeld tijdens één loop van minimaal 10 en maximaal 15 minuten.

 

3.6.: Indien er fouten, gemaakt in de eerste minuut van de loop, worden deze voor de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Een der keurmeesters geeft het einde van de eerste minuut aan.

 

3.7.: Indien van terrein moet worden gewisseld, wordt de tijd gerekend van het moment dat de hond wordt aangelijnd tot het moment dat de hond weer wordt geslipt niet meegerekend. Na het wisselen van veld worden fouten, die in de eerste slag in het nieuwe veld worden gemaakt en die het rechtstreeks gevolg zijn van dat wisselen, niet aangerekend.

 

3.8.: De eerste loop wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting (EL) leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

 

3.9.: Honden, die tijdens hun eerste loop geen reële mogelijkheid hebben gehad om een punt op patrijs, fazant of eventueel haas te maken en wier werk overigens van het vereiste niveau was, krijgen, zo enigszins mogelijk, een tweede loop.

 

3.10.: Alle lopen ná de eerste loop duren in beginsel niet langer dan 10 minuten. Zij worden eerder beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting leidt, de hond op grond van zijn prestaties niet langer voor een score in aanmerking komt of zich de mogelijkheid heeft voorgedaan om een punt op patrijs, fazant of eventueel haas te maken.

 

3.11.: Honden, die tijdens een loop een reële mogelijkheid om een stuk wild te vinden en voor te staan niet hebben benut, komen niet in aanmerking voor een volgende loop; dit geldt ook als die mogelijkheid zich heeft voorgedaan in de eerste minuut van een loop of in de eerste slag na het wisselen van veld.

Hoofdstuk 4. Voorwaarde tot deelname / inschrijving

4.1.: De voorjager/eigenaar schrijft alleen de hond in als deze ervan overtuigd is dat de hond beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel het vereiste niveau zoals beschreven in hoofdstuk 2. Let op! De keurmeester kan op basis van het reglement een deelnemende hond uitsluiten op basis van niet beschikken van vereiste kwaliteit en/of niveau. Zie ook hfd3.8

 

4.2.: De eigenaar van de hond is lid van de VISJ, aan de contributie voor het lopende jaar is voldaan.

 

4.3.: De veldwedstrijd score telt alleen mee als deelnemende hond tevens is ingeschreven op de VISJ KCM of CM die plaats vind in hetzelfde jaar (weekend) als de VISJ vereniging veldwedstrijd. De penningmeester heeft 1 dag na sluitingdatum het inschrijfgeld van zowel K()CM als Vereniging Veldwedstrijd ontvangen.

 

4.4.: De deelnemende hond is ten minste 14 maanden oud op de dag van de wedstrijd.

 

4.5.: Als het maximum inschrijvingen wordt bereikt, dan zullen de honden van eigenaren die korter dan 10 maanden lid zijn als eerste afvallen, is hierna nog een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, dan wordt er d.m.v een loting bepaald welke honden kunnen deelnemen.

 

4.6.: De Jachtcommissie is verantwoordelijk voor de loting, de eventuele loting vindt plaats zsm na de sluitingdatum.

 

4.7.: Het inschrijf formulier moet volledig worden ingevuld, de volgende bewijslasten moeten worden meegestuurd met het inschrijf formulier; kopie van het eigendomsbewijs van de hond. En het geldende VISJ lidmaatschap nummer.

 

N.B. Deelname aan activiteiten van de VISJ gebeurt op eigen verantwoording. De VISJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ activiteiten wordt geleden.

Hoofdstuk 5. VISJ Bello & Bravo puntentelling

VISJ Jacht-Gebruikshonden wedstrijd regelement

Hoofdstuk 1. Definities

KEURMEESTER: Een door de VISJ Jachtcommissie aangewezen persoon, die de honden beoordeeld vlg. de regels van het Jacht-gebruikshonden wedstrijd regelement.

 

WEDSTRIJDLEIDER: Een lid van de Jachtcommissie, die de leiding heeft over de jacht- gebruikshonden wedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.

 

ELIMINATIE (EL) Uitsluiting van de hond door de keurmeester gedurende een proef.

Hoofdstuk 2. Algemene regels en Wedstrijdvorm

2.1.: De VISJ Jacht-gebruikshonden wedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de Bracco Italiano en Spinone wordt beoordeeld voor en na het schot.

 

2.2.: Het is een wedstrijd zonder officieel karakter.

 

2.3.: De keurmeesters beoordelen de deelnemende honden en kennen een individuele VISJ wedstrijd score toe.

 

2.4.: De proef wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting (EL) leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.

 

2.5.: Aan het einde van de dag is er zo mogelijk een volgorde van plaatsing van de dag. Waar, bij een gelijke score, de jongste hond als dagwinnaar wordt aangewezen. De dagwinnaar verdiend de titel VISJ Cane da Caccia met hierachter het jaartal van de wedstrijd.

 

2.6.: Het is verboden om honden die niet ter beoordeling zijn opgeroepen, los te laten lopen.

 

2.7.: Het is verboden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken tijdens de proeven.

Hoofdstuk 3. Voorwaarde tot deelname

3.1.: De eigenaar van de hond is lid van de VISJ, aan de contributie voor het lopende jaar is voldaan.

 

3.2.: Deelname aan activiteiten van de VISJ gebeurt op eigen verantwoording. De VISJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ activiteiten wordt geleden.

 

3.3.: De penningmeester heeft 1 dag na sluitingsdatum het inschrijfgeld van VISJ Jacht-gebruikshonden wedstrijd ontvangen.

 

3.4.: De deelnemende hond is ten minste 12 maanden oud op de dag van de wedstrijd.

 

3.5.: Als het maximum inschrijvingen wordt bereikt, dan zullen de honden van eigenaren die korter dan 10 maanden lid zijn als eerste afvallen, is hierna nog een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, dan wordt er d.m.v een loting bepaald welke honden kunnen deelnemen.

 

3.6.: De Jachtcommissie is verantwoordelijk voor de loting, de eventuele loting vindt plaats z.s.m. na de sluitingsdatum.

Hoofdstuk 4. Uitgangspunten en richtlijnen voor keurmeesters

Proef de drijfjacht:
In de Linie.: De ideale Bracco Italiano en Spinone loopt energiek mee in de linie (aangelijnd) waarbij tijdens de loop de hond nagenoeg geen aandacht van de voorjager vergt en er minimale spanning op de lijn staat, er is geen interactie met andere honden uit de linie. Bij het vooruitsturen uit de linie gaat de hond vlot uit en neemt snel voldoende afstand van de linie. Bij het komen op bevel (met of zonder apport), komt de hond na bevel, vlot terug bij de voorjager.

 

Op Post.: De ideale Bracco Italiano en Spinone zit aandachtig maar rustig op post, aangelijnd. De hond vertoont geen tekenen van schotgevoeligheid en heeft geen aandacht voor het eventueel aanwezige wild. Bij het opgaan van wild/dummy is de hond gehoorzaam en blijft deze op zijn plaats zonder hinderlijk blaffen, janken of piepen. Score: Aftrek van punten is er voor de hond die de voorjager herhaaldelijk hindert, niet voldoende vlot uit de linie gaat. de bevelen van de voorjager negeert bij het terug roepen,hinderlijk piept, jankt of blaft, inspringt na het eventueel opgaan van wild/dummy, geen respect toont voor het eventuele aanwezige wild/dummy dat op post aanwezig is. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Proef het veldwerk .:
De ideale Bracco Italiano en Spinone is een energieke, onvermoeibare, zorgvuldige en stijlvolle jager; hij toont zoeklust, initiatief, doorzettingsvermogen en jachtverstand en werkt spontaan samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; hij zoekt rechtstreeks contact met wild en staat dit bewust en resoluut voor; hij is wildrein en steady bij het eventueel opgaan van wild en op schot. (score maximaal).
Score: De hond wordt beoordeeld op het gebruik van de neus, de wijze van zoeken en de stijl van het voorstaan aan de hand van het VISJ Veldwedstrijd reglement, hoofdstuk 2.1 tot en met 2.19.

 

Proef de sleep .:
De ideale Bracco Italiano en Spinone is een hond die met één commando op de sleep wordt ingezet. Het sleepspoor vasthoudend uitwerkt en volledig volgt, zichzelf tussendoor eventueel corrigeert, bij het wild aangekomen het wild in één keer oppakt en langs de kortste weg dan wel over het sleepspoor het wild vervolgens onbeschadigd, zittend of staand afgeeft. Een hond die het spoor door middel van verwaaiing van de sleep uitwerkt wordt om die reden niet negatief beoordeeld. Echter de haken moeten wel zichtbaar worden gevolgd.
Score: Aftrek van punten is er voor de hond die door de voorjager meer dan een keer moet worden ingezet op de sleep om het spoor te volgen, heeft de hond meer dan vier keer nodig kan de score nooit meer dan matig zijn. Aftrek van een punten bij het overslaan van een haak of wanneer hij het spoor kwijt is en zichzelf niet hersteld. Honden die bij de sleep het gezochte wild hebben gevonden en dit niet apporteren kunnen niet opnieuw worden ingezet en krijgen voor het betreffende onderdeel een onvoldoende. Bij beschadigen van het wild vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Proef het apport
Dubbel apport.: De ideale Bracco Italiano en Spinone piept, jankt of blaft niet hinderlijk voordat hij wordt uitgezonden. Hij wacht het commando tot apporteren af en springt niet in. Gaat snel naar het eerste stuk wild en/of dummy. Eenmaal terug van het eerste apport wordt hij opnieuw uitgestuurd voor het tweede stuk. Brengt binnen een redelijke tijd beide apporten onbeschadigd bij de voorjager binnen, ongeacht of hij verpakt. Het wild en/of dummy geeft hij zittend of staand af. Score.: Puntenaftrek als de hond onhoudbaar inspringt. Zonder wild en of dummy terugkeren, geeft vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild terugkeert, maximaal nog twee keer mag worden ingezet. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Verloren zoek.: De ideale Bracco Italiano en Spinone brengt binnen een redelijke tijd, ongeacht of hij verpakt, het wild en/of dummy onbeschadigd bij de voorjager en geeft het wild en /of dummy zittend of staand af. De hond gebruikt hierbij een zelfstandige en systematische zoekwijze en toont doorzettingsvermogen. Score.: zonder wild en/of dummy terugkeren, geeft vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild/dummy terugkeert, maximaal nog twee keer mag worden ingezet. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 

Apport uit water.: De ideale Bracco Italiano en Spinone piept, jankt of blaft niet hinderlijk voordat hij wordt uitgezonden. Hij wacht het commando tot apporteren af en springt niet in. Gaat te water en zwemt snel naar het wild en/of dummy. Brengt binnen een redelijke tijd het wild en/of dummy onbeschadigd bij de voorjager binnen, ongeacht of hij verpakt. Het wild en/of dummy geeft hij zittend of staand af. Score.: puntenaftrek als de hond onhoudbaar inspringt. Zonder wild en/of dummy uit het water terugkeren, geeft ook vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild terugkeert, nog twee keer mag worden ingezet voor een voldoende score. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

 Jacht-Gebruikshonden wedstrijd

De vereniging moet net als jouw hond worden aangestuurd.

Onze enthousiaste vereniging wordt bestuurd door een enthousiast bestuur en commisie.