Privacybeleid

Privacy protocol van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

Het in dit Privacy protocol opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “VERENIGING ITALIAANSE STAANDE JACHTHONDEN” (hierna “VISJ”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

 

Indien u lid wordt van VISJ, geen lid bent, maar inschrijft voor een door VISJ georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan VISJ verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy protocol te verwerken. Wij adviseren u om dit privacy protocol goed door te lezen.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden,dwarsweg 45, 3959 AE. Overberg, KvK nummer 50758101, email secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl, website http://www.bracco-italiano-spinone-club.nl/ De ledenadministratie is onderdeel van de portefeuille van de secretaris der vereniging en te bereiken via email secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt VISJ?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door VISJ verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Bracco Italiano of Spinone
e) uitslagen van uw hond(en) op tentoonstellingen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie op onze website, BLOGs of Facebook pagina.
f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Bracco Italiano of Spinone ter publicatie op onze website, BLOGs of Facebook pagina.
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie op onze website, BLOGs of Facebook pagina.

 

3. Met welk doel verwerkt VISJ deze persoonsgegevens?
VISJ verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van VISJ, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Bracco italiano of Spinone;
3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;

4. Bewaartermijnen
VISJ verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit VISJ volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft VISJ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
2. Indien VISJ voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de VISJ als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De VISJ verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden: ” Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van VISJ aan de koepelorganisatie, waarbij VISJ is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;

 

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
1. Via de secretaris@vereigingitaliaansestaandejachthonden.nl van VISJ kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VISJ zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@vereigingitaliaansestaandejachthonden.nl).
3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop VISJ uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@vereigingitaliaansestaandejachthonden.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy protocol.

 

8. Beveiligde verbinding
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

 

9. Wijzigingen
Dit privacy protocol is vastgesteld op 25 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig dit privacy protocol te bekijken.

Fotogallerij Braco Italiano